Mungaru Male Songs Lyrics – Mugaru Maleye Movie

https://youtu.be/Vz1Ev4_GTS0 Mungaru Male Title Song Song Lyrics in kannada ಮುಂಗಾರು ಮಲೆಯ್ ಎನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಲಾ ಲೀಲೆ ನಿನ್ನ ಮುಗಿಲಾ ಸಾಲೆ ಧರೇಯಾ ಕೊರಾಲಾ ಪ್ರೇಮ್ದಾ ಮಾಲೆ ಸುರಿವಾ ಓಲೂಮ್ ಆ ಜಾಡಿ ಮಾಲೆಜ್, ಪ್ರೆತಿ ಮೂಡಿತಿ ಯಾವಾ ಚಿಪ್ಪಿನಾಲಿ ಯಾವಾ ಹನಿಯು…