Bisilu Kudure Songs Lyrics – Googly Movie

0

Bisilu Kudreyondu Song Lyrics in kannada & English

ಬಿಸಿಲು ಕುಡೂರ್ ಒನ್ಡು
ಎಡೆ ಒಂಬತ್ತಾ ಓಡಿಡಾಂಟೆ
ಅವಲಾ ನೆನಾಪಿನಾಂಡಾ
ನಾಡಿಯೊನ್ಡು ಮೂಡಿಡಾಂಟೆ
ಕನು ಕಂಬನಿಯಾ
ಮುತಿಡಲು ಹೆದುರುವುಡು
ನೆನ್ನೆ ಮಾನೆಗಲ
ಯತ್ತಿಡಾಲಿ ಅನಿಸುವುಡು
ಕೆಲೇಜ್ ಬಂಡು ಮರೂರಿ ಹೋಡಾ
ಚಂಡಿರಾ
ಅವಲು ಹೊಡಾ ಮೆಲೆ ಬಂಡಾನೊ
ಒಂಡೆ ಸುಂದರಾ
ಬರಿಡುಕೋಣೆ ಹನೆಹರಾ ರಂಗೋಲಿ
ಇನ್ಮುಂಡೆ ವಿರಾಹಾ ಮಮೂಲ್
ನನ್ನಾ ನಾರಾಲಿಗು
ದಾರಿ ಮಾರಿಯುಟೈಡ್
ಕುರುಡು ಕನಸಿಜೆ
ನೆನಾಪಿಗೆ ವೆವಿಟೈಜ್

ಹೃದದ್ದಾ ಗೋಡ್ ಓಲಾಗಡೆ
ಎಂಡ್ಯು ಅರಲಾಡಾ ಹೋವಿನಾ ಬೆಲಾವಾನಿಜೆ
ಯಿಲ್ಗೊಲೊ ಹಾರಾಟು ಹಾಗಿಡ್
ನಂಗು ಟಿಲಿಯಾಡ್ ನಾಣ್ಣ ಮಗುಲ್ ನಾಜ್
ಹೃದದ್ದಾ ಗೋಡ್ ಓಲಾಗಡೆ
ಎಂಡ್ಯು ಅರಲಾಡಾ ಹೋವಿನಾ ಬೆಲಾವಾನಿಜೆ
ಯಿಲ್ಗೊಲೊ ಹಾರಾಟು ಹಾಗಿಡ್
ನಂಗು ಟಿಲಿಯಾಡ್ ನಾಣ್ಣ ಮಗುಲ್ ನಾಜ್
ಬಿಸಿಲು ಕುಡೂರ್ ಒನ್ಡು
ಎಡೆ ಒಂಬತ್ತಾ ಓಡಿಡಾಂಟೆ
ಅವಲಾ ನೆನಾಪಿನಾಂಡಾ
ನಾಡಿಯೊನ್ಡು ಮೂಡಿಡಾಂಟೆ

ಕನ್ನಿನಾ ಕದಲಾಲಿ ಮುಲುಗಾಡೆ ಆಗ್ಡೆಡ್
ನಾನೆ ಬಿಟ್ಟ ಡೊನಿ
ನಿನ್ನೆಯಾ ಪ್ರಶ್ನೆಜ್ ಉಟ್ಟರಾ ಯಾಲ್ಲಿದ್
ಅವಲು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮುನಿ
ಮೊಡಲಿನಾಂಡಾ ಮೋಹಿಸುವೆನು
ಮಾರುಲಿ ಬರುವಾಲೆ ಅವಲು
ನಾನಗು ಗೊಟ್ಟು ಅವಲು ಬ್ಯಾಲುಗಳು
ನನ್ನಾ ಸ್ವಾಪ್ನಾಡಲಿ
ಹೃದದ್ದಾ ಗೋಡ್ ಓಲಾಗಡೆ
ಎಂಡ್ಯು ಅರಲಾಡಾ ಹೋವಿನಾ ಬೆಲಾವಾನಿಜೆ
ಯಿಲ್ಗೊಲೊ ಹಾರಾಟು ಹಾಗಿಡ್
ನಂಗು ಟಿಲಿಯಾಡ್ ನಾಣ್ಣ ಮಗುಲ್ ನಾಜ್
ಹೃದದ್ದಾ ಗೋಡ್ ಓಲಾಗಡೆ
ಎಂಡ್ಯು ಅರಲಾಡಾ ಹೋವಿನಾ ಬೆಲಾವಾನಿಜೆ
ಯಿಲ್ಗೊಲೊ ಹಾರಾಟು ಹಾಗಿಡ್
ನಂಗು ಟಿಲಿಯಾಡ್ ನಾಣ್ಣ ಮಗುಲ್ ನಾಜ್
ಬಿಸಿಲು ಕುಡೂರ್ ಒನ್ಡು
ಎಡೆ ಒಂಬತ್ತಾ ಓಡಿಡಾಂಟೆ
ಅವಲಾ ನೆನಾಪಿನಾಂಡಾ
ನಾಡಿಯೊನ್ಡು ಮೂಡಿಡಾಂಟೆ

 

Click here for the details of:

Leave A Reply

Your email address will not be published.