Vivegam Songs – Surviva, Thalai Viduthalai, Kadhalaada, Veriyera, Never Give Up

0

Vivegam  – Surviva Song Kannada Lyrics

ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ
ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ
ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ
ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ

ಸರೀತಿರಾಮ್ ಪುರಟ್ಟು
ಪೊರಟ್ಟಂ ಪಲ್ಲೈರಮ್
ತಡೈಗಾಲ್ ವೆಂಧರವರ ಯಾರ್
ಸಮಯಾನಿಯನ್ ಎಲ್ಲಿರೋಮ್
ಇರುತು ಪಾಧಿಗಲ್ಲಿಲ್
ತನಂಬಿಕೈ ದೀ ಪಾಂಡಮ್
ತುನಿತಾವನ್ ಮುನ್ ವಂಧಲ್

ವಿಧಿಗಿಲೈ ಮಾಧಿ ವೆಲ್ಲಮ್
ಪಾದಂಗಲ್ ಕತ್ರಾಲ್
ವಿಝಾ ವಿಝಾ ನಾನ್ ಎಜುವೆನ್
ಮುದುಗು ಎಲ್ಂಬು ಸಿಧಿನ್ಧಮ್
ನನ್ನ ಆಟ ನೋವು ಬಿಯಾಂಡ್ ಈಸ್
ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ
ಬೆಸ್ಟ್
ಒಳಗೆ ನೋಡು
ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್
ತೋದುಮ್ ಸಿಗರಾಮ್
ವರುಂಗಲಂ ನಮ್ಮಿ ಪೊಟ್ರುಡಾ
ನಮ್ಮಿ ಪೊಟ್ರುಮಾ ಹಾ ಹಾ

ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ
ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ
ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ
ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ

ಇರುಕಾರಾಮ್ ಆಯುಧಮ್ ಪುವಿ ಪೋರ್ಕಲಂ
ಅದಾ ಥುದಿಥಿಡಾ ವೇದಿಥಿದಾ ಅಝಗದಾ

ಪಗೈ ಕಥರಿಡಾ ಉದಲ್ ಸಿಥರಿಡಾ
ಅದಾ ಥಡೈಗಲ್ಲಿಲ್ ತಾಡ ಸೀತಾ ಪದ್ಯಯಾದಾ

ಪೈರಪ್ಪೇದ ಪೊಟ್ಟಟ್ಟಾಥನ್ – ಆಗಾಥಾ
ಅಚ್ಮಿಂದ್ರಿ ಥೈರಿಯಾಮಾ – ಒಟ್ಟಿಗೆ
ತೋಳ್ವಿಗಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ – ಬಲವಾದ ಹೋಗಿ
ಉರುದಿಶೈ ನೀಯುಮ್ ನಾನಮ್ – ಸರ್ವೈವ

ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ವಿಂಧುತಲಮ್ ಈಜುವಂ

ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸೊಧನಾಯ್ ವೆಲ್ವಂ

ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ವಿಂಧುತಲಮ್ ಈಜುವಂ

ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ

ನನ್ನ ಮಕಾಜ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ
ಕದಾಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಿ
ಸಿಂಥಾನೈ ಮ್ಯಾನ್ ಬಲಾಮ್ ನಾಮ್ಥೀತಮ್ ಕರುವಿ
ನಾಮಕು ನಿಗರಗ ಇಲೈ ಆರುವರ್
ಯಾಕೆ?
ಕಣ್ಣಡಿಕುಲ್ ಕಾಂಡಮ್ ನಮ್ ಪೊಟಿಯಾಲರ್
ನಾನು ಪತನಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ
ಮುಯ್ಯಂಡ್ರಾಲ್ ಥಾನ್ ಸಾಥಿಯಂ
ನಿರುತಥೇ ಗಿವ್ ಅಪ್ ನೀಡಿಲ್ಲ
ಮೆನ್ಮೈ ಥಾನ್ ಲಾಚಿಯಾಮ್
ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ
ವಾಝಕೈಯಿಲ್
ಯಾವುದೇ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ
ತೋದುಂ ಸಿಗರಾಮ್ ಆಹ್

ಸರ್ವೈವ
ಸರ್ವೈವ
ಲಾರ್ಡ್
ಆಂದ್ವನ್ ಮಿ-ಹೈ ಎ ಬ್ಲೆಸ್
ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾವು ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ
ಎನಿಮೀಸ್ ವಾಂಟ್ ಮಿ ರಿಟೈರ್

ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದೆಮ್ ಲೈರ್ಸ್
ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ಲೋಸಿಬಲ್ ಹೇಳಿ
ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ
ಇಂದು ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ನಾಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಡೋರ್ಸ್
ನಾನು ರಾ ಕಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ನಾನ್ ಪನ್ಬಾನಾವನ್
ಆದರೆ ಕೋರ್ ಗೆ ಹಾರ್ಡ್

ತೋಲ್ವಿ ಅನ್ಹನ್ ಪಡಿಕಟ್ಟು
ಉಚ್ಚಮ್ ಯೇರಿ ಕೊಡಿಕಟ್ಟು
ವೆಟ್ಟೈ ವಾಗೈ ಸೂಡಿ
ನಾನು ಏರಿದೆ ಮತ್ತು ಸೋರರ್

ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ
ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ
ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ
ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಲಾ ಸರ್ವಿವಾ

ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ವಿಂಧುತಲಮ್ ಈಜುವಂ

ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸೊಧನಾಯ್ ವೆಲ್ವಂ

ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ವಿಂಧುತಲಮ್ ಈಜುವಂ

ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ

ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ವಿಂಧುತಲಮ್ ಈಜುವಂ

ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಸೊಧನಾಯ್ ವೆಲ್ವಂ

ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ವಿಂಧುತಲಮ್ ಈಜುವಂ

ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಗೊಟ್ಟಾ ಅಪ್ ಪಡೆಯಿರಿ

Also, check the latest songs lyrics

Also, Check these Box Office Collection Sites:

Vivegam  – Surviva Song English Lyrics

Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Surviva
Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Surviva
Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Surviva
Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa SurvivaSarithiram Purattu
Porattam Pallaayiram
Thadaigal Vendravar Yaar
Samaaniyan Ellarom
Iruttu Paadhaigalil
Thanambikkai Thee Pandham
Thunithavan Mun Vandhal
Vidhigalai Madhi Vellum
Paadangal Katrathal
Vizha Vizha Naan Ezhuven
Mudhugu Elumbu Sidhaindhum
My Game Is Beyond Pain
Do Or Die
Be The Best
Look Inside
Manifest
Thoduvom Sigaram
Varungalam Nammai Potrumada
Nammai Potrumada Ha HaaLaa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Surviva
Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Surviva
Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Surviva
Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa SurvivaIrukaram Aayudham Puvi Porkalam
Ada Thudithida Vedithida AzhagadaaPagai Katharida Udal Sitharida
Ada Thadaigalil Thadam Seitha PadaiyadaaPirappadhe Porattamthan – Aagatha
Achchmindri Thairiyama – Together
Thozhvigal Will Only Make Us – Go Stronger
Urudhisai Neeyum Naanum – SurvivaGotta Get Up
Gotta Get Up
Gotta Get Up
Vizhunthaalum Ezhuvom

Gotta Get Up
Gotta Get Up
Gotta Get Up
Sodhanai Velvom

Gotta Get Up
Gotta Get Up
Gotta Get Up
Vizhunthaalum Ezhuvom

Gotta Get Up
Gotta Get Up
Gotta Get Up

I Do It For My Makkaz
Give It Up For Kadhali
Sinthanai Man Balam Naamtheetum Karuvi
Namakku Nigaraga Illai Oruvar
Why?
Kannadikul Kandom Nam Potiyaalar
When I Fall I Get Up
Muyandraal Thaan Saathiyam
Niruthathey Don’t Give Up
Menmai Than Latchiyam
Day By Day
Step By Step
Vaazhkaiyil
No Regrets
Thoduvom Sigaram Ah

Surviva
Surviva
Lord
Aandavan Bless Me High-A
Every Time We Walk Through Fire
Enemies Want Me Retire

I Can Hear Them Liars
Say Impossible Plausible
We Make Aasaigal Possible
There Be No Better Time Then Today

Knocking Down Doors
I’m Coming Out RAW
Naan Panbaanavan
But Hard To The Core

Tholvi Unthan Padikattu
Uchcham Yeri Kodikattu
Vetri Vaagai Soodi
I Rise Up And Soarrr

Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Surviva
Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Surviva
Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Surviva
Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Laa Surviva

Gotta Get Up
Gotta Get Up
Gotta Get Up
Vizhunthaalum Ezhuvom

Gotta Get Up
Gotta Get Up
Gotta Get Up
Sodhanai Velvom

Gotta Get Up
Gotta Get Up
Gotta Get Up
Vizhunthaalum Ezhuvom

Gotta Get Up
Gotta Get Up
Gotta Get Up

Gotta Get Up
Gotta Get Up
Gotta Get Up
Vizhunthaalum Ezhuvom

Gotta Get Up
Gotta Get Up
Gotta Get Up
Sodhanai Velvom

Gotta Get Up
Gotta Get Up
Gotta Get Up
Vizhunthaalum Ezhuvom

Gotta Get Up
Gotta Get Up
Gotta Get Up

Also, Read:

Vivegam  – Thalai Viduthalai Song Kannada Lyrics

ತಲೈ ವಿದುತಿಲೈ ವಿಜಿಗಲ್ ಪಾರುಡಾ
ಪಗೈ ಅಲ್ರಿಡಾ ಕಧರಿಡಾ ಪೊರಾಡಾ
ತಡೈ ಸಿಧರಿದಾ ಉದಯಪದಾ ಈರಾಡಾ

ವಿದಿ ವೀರಮಾ ಉಲ್ಲಗೆಲ್ಲಮ್ ಕೂರಾಡಾ
ಮಾಮಾ ಕೂಡ ನೀ ವೀರು ಕೊಂಡು ಎರುವೋಮ್
ಕಲ್ಗಾಲ್ ಕೆಲೆ ನೀ ಎರು ಎರು

ಪೆರಾಜಾಯ್ ಕೂಡ ನೀ ಮಾಧಿಕಾಂಡು ನೀಂಧು ಬೊಧು
ತೋಝಗಿಲ್ ಕೀಲೆ ನೀ ಎರು ಎರು
ಉಯಿರ್ ಕುರುದಿಲ್ ಉರುದ್ದೈ ಸರಾಡಾ

ದಿಶಾಯಿ ಎಂಜಿಲಮ್ ಎಲ್ಲಿಗಾಲ್ ಮೀರಾಡಾ
ಎಂದಿಗೂ ಹತಾಶನಾಗಬೇಡ
ವೆಗಾಮ್ ಎನ್ನಮ್ ಥೆಯೈಲ್ಲ್ ಎನ್ನ ಊಟ್ರು

ನೂರ್ ವಾಲ್ಗಲ್ ಮೊಧಿನಿಂ ನಂಜೈ ಕಾತು
ರೋಶಮ್ ಕೊಬಾಮ್ ರೆಂಡಾಯಂ ಒಂಡ್ರು ಸರ್ತು
ರಾಥಮ್ ನಾಲಮ್ ಎಂಜಿಲಮ್ ವೆಗಮ್ ಯೇಟ್ರು

ಪಡಾಯಿ ನೆರುಂಗಿಡಾ ವಲೈಥಿಡಾ ನೆರುಂಗಿಡಾ ಅಡಂಗಿದಾಥೆ
ಕದಾಯ್ ನೋಡಿಪಾಡೈ ಕರುನೈಯ ಎದಿರಿಕು ವಾಲಾಂಗ್ಐದಥೆ
ತಲೈ ವಿದುತಿಲೈ ವಿಜಿಗಲ್ ಪಾರುಡಾ
ಪಗೈ ಅಲ್ರಿಡಾ ಕದರಿಡಾ ಪೂರಾಡಾ

ತಲೈ ವಿದುತಿಲೈ ವಿಜಿಗಲ್ ಪಾರುಡಾ
ಪಗೈ ಅಲ್ರಿಡಾ ಕದರಿಡಾ ಪೂರಾಡಾ
ತಡೈ ಸಿಧರಿದಾ ಉದಯಪದಾ ಈರಾಡಾ
ವಿದಿ ವೀರಮಾ ಉಲ್ಲಗೆಲ್ಲಮ್ ಕೂರಾಡಾ

Vivegam  – Thalai Viduthalai Song English Lyrics

Thalai Viduthalai Vizhigalil Paaruda
Pagai Alarida Kadharida Porada
Thadai Sidharida Udaipada Eerada

Vidai Veeramae Ulagellam Koorada
Maamai Kooda Nee Veeru Kondu Eruvom
Kalgalil Kele Nee Eru Eru

Perazhai Kooda Nee Modhikondu Neendhu Bodhu
Thozhgalil Keele Nee Eru Eru
Uyir Kurudhiyil Urudhiyai Serada

Dhisai Engilum Ellaigal Meerada
Never Ever Give Up
Vegam Ennum Theeyile Ennai Ootru

Nooru Vaalgal Modhinum Nenjai Kaatu
Rosham Kobam Rendayum Ondru Serthu
Ratham Naalam Engilum Vegam Yetru

Padai Nerungida Valaithida Nerungida Adangidathe
Kadai Nodipadai Karunaiyai Edhirikku Valangidaathe
Thalai Viduthalai Vizhigalil Paaruda
Pagai Alarida Kadharida Poorada

Thalai Viduthalai Vizhigalil Paaruda
Pagai Alarida Kadharida Poorada
Thadai Sidharida Udaipada Eerada
Vidai Veeramae Ulagellam Koorada

Vivegam  – Veriyera Song Kannada Lyrics

ವೆರಿಯಾರಾ ವಿದಿ ಮಾರ
ಸಾಧಕರ ಕದಿ ಮಾರ
ಒರು ನೂರ್ ಪಾಡೆ ಮಧಾ

ವೆರಿಯಾರಾ ವಿದಿ ಮಾರ
ಸಾಧಕರ ಕದಿ ಮಾರ
ವಾರಣ್ ಪಾರು

ಒರು ನೂರ್ ಪಾಡೆ ಮಧಾ
ಎದಿರೋಡು ಐವನ್ ಯೆರಾ ಪೊರಾನ್ ಪಾರಿ

ಸೂರೈ ಕಟ್ರು ಕರುನೈ ನಿಲೇಮ್ ಕತದು

ವಾಡಾ ಪುಯಾಲಾ ಸುಲಾಲಾ
ಅಲೈಕಾಡಲೇನಾ ಕರೈ ಥಾಗರಕೆ

ವಾಡಾ ನೀ ಇರುರು ಪಾಗಿ ಆಡು
ಪೋಡಾ ಕಾವು ಕೊಂಡು ಕಲಾಡು
ನೀ ಥೀದುಃ ಸೀಯಾಡಾ ನೀಶಿ ಸೀಡಿಯ
ಒಡಾ ಒಡೆವೆ ಪಗೈ ದಿದಿ ಕೊಯ್ಯಾಡಾ

ವಾಡಾ ನೀ ಇರುರು ಪಾಗಿ ಆಡು
ಪೋಡಾ ಕಾವು ಕೊಂಡು ಕಲಾಡು
ನೀ ಥೀದುಃ ಸೀಯಾಡಾ ನೀಶಿ ಸೀಡಿಯ
ಒಡಾ ಒಡೆವೆ ಪಗೈ ದಿದಿ ಕೊಯ್ಯಾಡಾ

ವೆರಿಯಾರಾ ವಿದಿ ಮಾರ
ಸಾಧಕರ ಕದಿ ಮಾರ
ವಾರಣ್ ಪಾರು

ಒರು ನೂರ್ ಪಾಡೆ ಮಧಾ
ಎದಿರೋಡು ಐವನ್ ಯೆರಾ ಪೊರಾನ್ ಪಾರಿ

ಅದಾ ನೀ ಆದಿತಾ
ವಟಾಯಿ ಆದಿ

ವಾಡಾ ನೀ ಇರುರು ಪಾಗಿ ಆಡು
ಪೋಡಾ ಕಾವು ಕೊಂಡು ಕಲಾಡು
ನೀ ಥೀದುಃ ಸೀಯಾಡಾ ನೀಶಿ ಸೀಡಿಯ
ಒಡಾ ಒಡೆವೆ ಪಗೈ ದಿದಿ ಕೊಯ್ಯಾಡಾ

ವಾಡಾ ನೀ ಇರುರು ಪಾಗಿ ಆಡು
ಪೋಡಾ ಕಾವು ಕೊಂಡು ಕಲಾಡು
ನೀ ಥೀದುಃ ಸೀಯಾಡಾ ನೀಶಿ ಸೀಡಿಯ
ಒಡಾ ಒಡೆವೆ ಪಗೈ ದಿದಿ ಕೊಯ್ಯಾಡಾ

ವೆರಿಯಾರಾ ವಿದಿ ಮಾರ
ಸಾಧಕರ ಕದಿ ಮಾರ
ವಾರಣ್ ಪಾರು

ಒರು ನೂರ್ ಪಾಡೆ ಮಧಾ
ಎದಿರೋಡು ಐವನ್ ಯೆರಾ ಪೊರಾನ್ ಪಾರಿ

ಸೂರೈ ಕಟ್ರು ಕರುನೈ ನಿಲೇಮ್ ಕತದು

ವಾಡಾ ಪುಯಾಲಾ ಸುಲಾಲಾ
ಅಲೈಕಾಡಲೇನಾ ಕರೈ ಥಾಗರಕೆ

Vivegam  – Veriyera Song English Lyrics

Veriyera vidhi mara
Sadhikara kadhi mara
Oru nooru padai modha

Veriyera vidhi mara
Sadhikara kadhi mara
Vaaran paaru

Oru nooru padai modha
Edhirodu ivan yera poran pari

Soorai kaatru karunai nilame katadhu

Vada puyala sulala
Alaikadalena karai thagarkave

Vada nee indru pagai aadu
Poda kaavu kondu kalamadu
Nee theedhu seiyada needhi seiyada
Ooda oodave pagai thedi koiyada

Vada nee indru pagai aadu
Poda kaavu kondu kalamadu
Nee theedhu seiyada needhi seiyada
Ooda oodave pagai thedi koiyada

Veriyera vidhi mara
Sadhikara kadhi mara
Vaaran paaru

Oru nooru padai modha
Edhirodu ivan yera poran pari

Adada nee aditha
Vatai aadi

Vada nee indru pagai aadu
Poda kaavu kondu kalamadu
Nee theedhu seiyada needhi seiyada
Ooda oodave pagai thedi koiyada

Vada nee indru pagai aadu
Poda kaavu kondu kalamadu
Nee theedhu seiyada needhi seiyada
Ooda oodave pagai thedi koiyada

Veriyera vidhi mara
Sadhikara kadhi mara
Vaaran paaru

Oru nooru padai modha
Edhirodu ivan yera poran pari

Soorai kaatru karunai nilame katadhu

Vada puyala sulala
Alaikadalena karai thagarkave

Vivegam  – Never Give Up Song Kannada Lyrics

ಥ್ಟ್ ನೋವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡು, ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ
ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ
ಅವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ
ಇಲ್ಲ ಇಂದು, ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ನೋಡಬಹುದು
ನನ್ನ ಕನಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಿಂಡಿನ್
ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ
ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ
ನಾನು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಿಕ್’ನ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ

ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಗಿವಿನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಲಿವಿಂಗ್ ‘ಎನ್ನುವುದು
ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು
ಸ್ಫೋಟಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ, ಸ್ಫೋಟಿಸಿ
ನೀವು ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಈ ಭಾವನೆ ‘ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ
ಗಾಳಿಯಂತೆಯೇ ನಾನು ಉಸಿರಾಟದ ಆಮ್ ‘
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ‘
ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿ

ನಾನು ನಂಬುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು
ಯಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ
ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ
ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಹಾಕಿ
ಹೇ, ನೋವು ಮರೆತುಬಿಡಿ

ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ‘
ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ
ಆ ಧ್ವನಿ ಒಳಗೆ ಕರೆನ್ ‘ಇಡುತ್ತದೆ – ಹೇ
ವೇಗವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ
ನೀವು ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿರಿ

ಅದನ್ನು ಸ್ನಾಯು ಎಂದು ಸ್ನಾಯು ಬಳಸಿ
ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾತ್ರ
ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಹಸ್ಲ್
ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ
ನನ್ನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ನಾನು ಪೂರ್ಣ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ
ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದೇ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದೇ?
ಇದರ ನಿರೋಧಿಸಲಾಗದ

ನೀವು ಇದೀಗ ನೋಡಬಹುದೇ, ವೈಫಲ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ
ಗಾಳಿಯಂತೆಯೇ ನಾನು ಉಸಿರಾಟದ ಆಮ್ ‘
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ‘
ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿ

ನಾನು ನಂಬುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು
ಯಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ
ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ
ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಹಾಕಿ
ಹೇ, ನೋವು ಮರೆತುಬಿಡಿ

ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ‘
ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ
ಆ ಧ್ವನಿ ಒಳಗೆ ಕರೆನ್ ‘ಇಡುತ್ತದೆ – ಹೇ
ವೇಗವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ

Vivegam  – Never Give Up Song English Lyrics

Forget tht pain, never give up
Can’t run away, never give up
Don’t care what they say, never give up
No not today, never give up
Close my eyes

I can see it all inside my mind
Grindin’ for my dreams
For my little paradise
Nobody wants it more
I’m kickin’ down the door

I’m never givin’ up
This is what I’m livin’ for
I can feel it, I can feel it
Almost time to blow, blow
You can’t stop me now

This feelin’ is incredible
Long as there’s air I am breathin’
Long as my heart is beatin’
Trust in myself

I’m the only one that I believe in
If ya really want it
You gotta fight for what you love
Put every thing on this
Hey, forget the pain

You can never give up
If the rain is fallin’
And if the road gets dangerous
Inside that voice keeps callin’- hey
Pick up the pace never ever give up
You gotta push it

Keep it movin’ baby use that muscle
There is only one champion
So you better hustle
I gotta go alone
Can’t touch me in my zone

I’m running for it full speed
Coming for the gold
Can you see it, can you see it
Its unstoppable

Can you see it now, failure is impossible
Long as there’s air i’m breathin’
Long as my heart is beatin’
Trust in myself

I’m the only one that i believe in
If ya really want it
You gotta fight for what you love
Put every thing on this
Hey, forget the pain

You can never give up
If the rain is fallin’
And if the road gets dangerous
Inside that voice keeps callin’- hey
Pick up the pace never ever give up

Click here for the details Vivegam full movie download

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.