in Lyrics

Tagaru Songs – Tagaru Banthu Tagaru, Mental Ho Jawa, Hold on, Balma, Jeeva Sakhi, Yaare

Tagaru  – Tagaru Banthu Tagaru Song Kannada Lyrics

ವಾರೇ ನಾಟ್ ನಾಡೈಥೆ
ಕಾಲು ಕೇದಾರಿ ನೈನ್ತೈಥೆ
ಗುತುರು ಹಕ್ಕಿ ಬಂಡಿತೇ
ಎಡುರು ಹೋದ್ರ ಗುಮ್ತೈತಿ

ನೋಡೋಕೆನೋ ಬಾಲು ಸರಳ-ಯು
ಇವಾನಾ ಡಬಲ್-ಯು ಗುಂಡೆ
ಆಡೊ ಅತಾ ಬಹಾಲಾ ಚಾಲು

ಬೆಕಾ ಬೀಕಾ ಮಾದರಿ-ಯು
ಹೇಸರ ಖದಾರ್ ತಿಮಿರು
ನಾಡೋವಿಂಗ್ ಬೇವರ್ ಸಹೋದರ-ಯು

ಟಾಗರು ಟಾಗು ಐವಾನಾ ಪೊಗರು
ಟ್ಯಾಗರು ಬಾಂತು ತಗರ್
ಇಡು ಓಓರಾ ಟಾಗರು
ಜೊರಾಗಿ ಇದಾರಾ ಹಿಸಾರ್

ಹೆಲ್ಬೇಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಸಹೋದರ-ಯು
ಯವತ್ತು ಇದಾರ ಎಡುರು
ಹಾಗ್ಬಿಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಸಹೋದರ-ಯು

ಇಡು ಥಿಮುರು ಐರೋ ಟಾಗು
ಧೈರ್ಯ ಇದಾರಾ ಯುಸಿರು

ಒಂದೆ ಬಾರಿ ಇಡುವಾ ಗುನ್ನ
ಅಮೆಲೆ ಯಾರೋ ಕಯೋರು ನಿನ್ನ
ಒಂಡು ಬಾರಿ ಕೆನಕೊ ಮುನ್ನಾ
ನೂರಾರು ಸಾರಿ ನೀ ಯೊಸುಸೋಡ್ ಚೆನ್ನಾ

ಪ್ರೀತಿ ಮಾದಿ ಮೇಯ್ಯಾ ಸಾವರ್
ಪ್ರಹಾನಿನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜಿಲೀನೇ ಐವನ್
ತೋರಿ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಪೊಗರು
ಸದ್ದಾನ್ ಇರಾದೆನ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬೈಡೋನು

ಲೊ ಮ್ಯಾಗೆನೆ ಐವನು
ಮಡಾಯೇರಿ ಒಂಬತ್ತಾ
ಆ ಶಿವನೆ ಐವಾನಾ
ಮಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಾ

ನೋಡೋಕೆನೋ ಬಾಲು ಸರಳ-ಯು
ಇವಾನಾ ಡಬಲ್-ಯು ಗುಂಡೆ
ಆಡೊ ಅತಾ ಬಹಾಲಾ ಚಾಲು
ಬೆಕಾ ಬೀಕಾ ಮಾದರಿ-ಯು
ಹೇಸರ ಖದಾರ್ ತಿಮಿರು
ನಾಡೋವಿಂಗ್ ಬೇವರ್ ಸಹೋದರ-ಯು
ಟಾಗರು ಟಾಗು ಐವಾನಾ ಪೊಗರು

ಟ್ಯಾಗರು ಬಾಂತು ತಗರ್
ಇಡು ಓಓರಾ ಟಾಗರು
ಜೊರಾಗಿ ಇದಾರಾ ಹಿಸಾರ್
ಹೆಲ್ಬೇಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಸಹೋದರ-ಯು
ಯವತ್ತು ಇದಾರ ಎಡುರು

ಹಾಗ್ಬಿಡಾ ಕ್ಯಾನೊ ಸಹೋದರ-ಯು
ಇಡು ಥಿಮುರು ಐರೋ ಟಾಗು
ಧೈರ್ಯ ಇದಾರಾ ಯುಸಿರು

ಲೊ ಮ್ಯಾಗೆನೆ ಐವನು
ಮಡಾಯೇರಿ ಒಂಬತ್ತಾ
ಆ ಶಿವನೆ ಐವಾನಾ
ಮಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಾ

ವಾರೇ ನಾಟ್ ನಾಡೈಥೆ

Also, Check these sites:

Tagaru  – Tagaru Banthu Tagaru Song English Lyrics

Vaare nota nodaithe
Kaalu kedari ninthaithe
Guturu haaki bandaithe
Eduru hodre gumthaithe

Nodokeno balu simple-u
Ivana gundge double-u
Aado aata bahala chaalu

Beka beka sample-u
Hesaru khadaru thimiru
Nodovnge bevaru brother-u

Tagaru tagaru ivana pogaru
Tagaru banthu tagaru
Idu ee oora tagaru
Joraagi idara hesaru

Helbeda kano brother-u
Yavaththu idara eduru
Hogbeda kano brother-u

Idu thimiru iro tagaru
Dhairya idara usiru

Ondu baari iduva gunna
Amele yaaro kaayoru ninna
Ondu baari kenako munna
Nooraaru saari nee yochsodu chenna

Preethi maadi maiyya savaru
Praanane needo geleyane ivanu
Thori nodi ninna pogaru
Saddene iradanthe gudde bidonu

Lo magane ivanu
Madayeri nintha
Aa shivane ivana
Maiyyalli kuntha

Nodokeno balu simple-u
Ivana gundge double-u
Aado aata bahala chaalu
Beka beka sample-u
Hesaru khadaru thimiru
Nodovnge bevaru brother-u
Tagaru tagaru ivana pogaru

Tagaru banthu tagaru
Idu ee oora tagaru
Joraagi idara hesaru
Helbeda kano brother-u
Yavaththu idara eduru

Hogbeda kano brother-u
Idu thimiru iro tagaru
Dhairya idara usiru

Lo magane ivanu
Madayeri nintha
Aa shivane ivana
Maiyyalli kuntha

Tagaru  – Mental Ho Jawa Song Kannada Lyrics

ಮೈನ್ ಮಾನಸಿಕ ಹೋ ಜಾವಾ

ಮಗುವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಹೋಗಬಹುದು
ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ ಲೆಟ್
ಅಹಹ್ ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ ಹಾಗೆ
ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ ನಾನ್ ಹಾಡಾಲಾ
ಬೇಬಿ ನಾನ್ ಅನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ
ಚುರು ಮಾನಸಿಕ ಅಗಲಾ

ಮೈನ್ ಮಾನಸಿಕ ಹೋ ಜಾವಾ
ಮೈನ್ ಮಾನಸಿಕ ಹೋ ಜಾವಾ
ಮೈನ್ ಮಾನಸಿಕ ಹೋ ಜಾವಾ
ಹೋ ಜಾವಾ ಜಾವಾ

ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರೂ ಪಬ್ಬಾಲ್
ಮನಾ ಫಾನಾ ಫಾನಾ
ವೆನಿಲ್ಲಾ ಆಕಾಶ ಆದರ್ಶ
ಆ ಹಹ ಹನ ಕನಸು ಮುಕ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತ
ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು-ಸಮುದ್ರದ ಬೀಚ್-ಐಗೆ
ನಾ ಫಿದಾ ಫಿದಾ ಫಿದಾ
ಟಾಕ್ವಿಲಾ ಆದರ್ಶ
ಆ ಹ ಹ್ ಆಡ್ ಉಪ್ ಐಡಿಯಾ

ಹಗಲು ಇರುಲು ಹಗಾಲು ಇರುಲು
ಅಡೆಡ್ ಅಡೆಡ್ ಅಮುಲು ಅಮುಲ್
ಮನದಾ ಕದಲಾ ಆಲಿಯಾ ಸುದರ್ಶು
ನಿರಾತಂಕದ ಜೀವನ
ನಾನು ಆದೇ ಸ್ವಲ್ಪಾ
ಸೈಕೋ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಿ
ಪೂರ್ಣ ಜೀವನ-ಯು ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ
ಮುಕ್ತ ಮಾರ್ಗ ಅಜೆಬೆಕು
ಬಾ ಬಾ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಿರಿ

ಮಗುವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಹೋಗಬಹುದು
ಕಮ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ ಲೆಟ್
ಅಹಹ್ ಲೇಡಿ ಗಾಗಾ ಹಾಗೆ
ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ ನಾನ್ ಹಾಡಾಲಾ
ಬೇಬಿ ನಾನ್ ಅನ್ನು ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ
ಚುರು ಮಾನಸಿಕ ಅಗಲಾ

ಮೈನ್ ಮಾನಸಿಕ ಹೋ ಜಾವಾ
ಹೋ ಜಾವಾ ಜಾವಾ

Also, check the latest songs lyrics

Tagaru  – Mental Ho Jawa Song English Lyrics

Mein mental ho jaawa

Whats up baby
Lets go crazy dont be lazy
Come on lets get on the floor
Ahh like a lady gaga
Style al naanu haadalaa
Shake it up baby naanu
Churu mental agala

Mein mental ho jaawa
Mein mental ho jaawa
Mein mental ho jaawa
Ho jaawa ho jaawa

Trending brew pubbballi
Manaa fanaa fanaa
Vanilla sky ideya
Aa ha ha kanasu free ideyaa
Sun light-u sokalu beach-ige
Naa fidaa fidaa fidaa
Taquila shots ideya
Aa ha ha adake salt ideya

Hagalu irulu hagalu irulu
Adade adade amalu amalu
Manada kadala aleya sudalu
Carefree lifealli
Naanu aade swalpa
Psycho crazy crazy
Full on freako life-u
Free way aagabeku
Come on come on
Break the rules

Whats up baby
Lets go crazy dont be lazy
Come on lets get on the floor
Ahh like a lady gaga
Style al naanu haadalaa
Shake it up baby naanu
Churu mental agala

Mein mental ho jaawa
Ho jaawa ho jaawa

Tagaru  – Hold On Song Kannada Lyrics

ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ
ಗ್ರೀನ್ ಸೈನ್ಲ್ಲು ಬಿಡ್ಡಿಲ್ಲ ಯೆನು ಮಾದ್ಲಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಈ ಸಮಯ-ಅಲೈ ಪ್ರೀತಿ ಆಯುಧ ಹೆಂಗಲಿ ಪ್ರೀತಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಗಂಡು ಹುದುಗ ನಾನು ಹಡುಗಿ ನೀನು
ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹುದುಗಿ ನಾನು ಹಡುಗ ನೀನು
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ

ನಿನಾಗೇ ಯೆನು ರೋಗಾ ಥೋಲಾಲಿ ಬೀಲೋ ಬಾರೋ ಬಾಗಾ
ನಾನಾ ವೇರ್ ವಾರೆ ನೋಡೆವ್ ಶಾಖ-ಯು
ಇಂತಹಾ ಚಳಿಗಲಾದಲಿ ಯಥಾಕೆಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ನಾನಾ ವೇರ್ ವಾರೆ ನೋಡೆವ್ ಶಾಖ-ಯು

ಇಂತಹಾ ಚಳಿಗಲಾದಲಿ ಯಥಾಕೆಕೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ಈ ತಾಳ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತದ್ ಪಾಪಿ ಕೋಟು
ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ತಡೆಹಿಡಿಯಿರಿ
ಪೆಡಿ ನಾನು ಮುದ್ದಿನಿಂದಾ ಥಾಬೋಬೋ ನಾನ್ನಾ

ಆಸ್ ಪಟ್ಟು ಸಾಡ್ಡೆ ಬರೇಡ್ ಕಚ್ಚಿ ಬಿದುವೆ
ಓಮ್ಮೆ ನಾಡು ಗಾಲಾ ಕೋಟು
ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ

ಅಪಘಾತಕ ಅವಸರವೇ ಕಾರಣ
ನೀ ಥಾಡೋಕೋ ಸುಲ್ಪಾ ಯೀತ್ ಹದುಗಿ
ನೀನ್ ಒಂಬಾಂಕೊ ಡೂರಾ ಒಹ್ ಬಡಗಿ
ನೀನಿನು ಥಂಬಾ ಸಾನ್ ಹುದುಗಿ

ಹಾಗ್ ಬಾರ್ದು ಮುನ್ಗುಗಿ
ನಾನ್ ನೇನೆಜ್ ಕೆಲುಡುಡೆಂಡ್
ಹೃದಯಾದಳ್ಳಿ ಇಳಿವೆ
ನ್ಯಾನಗಾಂಡ್ ಚೊರು ಜಗಾ

ನಾನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೆಲ್ವೆವ್ ಒಂಬತ್ತೂ
ನಂಗೆ ಪೂರಾ ಪೂರಾ ಹಿಡಿಡೈಡ್ ಬ್ರಾಂಥು
ನಾನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೆಲ್ವೆವ್ ಒಂಬತ್ತೂ

ನಂಗೆ ಪೂರಾ ಪೂರಾ ಹಿಡಿಡೈಡ್ ಬ್ರಾಂಥು
ನಾ ಹಕಿಕಂದಿರುವ್ ಸುನ್ ಮನ್ಸಾಲಿ
ಮೂರೂ ಗಂಟು
ಸಿಗ್ನಲ್-ನೀವು ಬಿಂದುವು ಇಂಥಾ

Tagaru  – Hold On Song English Lyrics

old on hold on hold on hold on
Green signallu biddilla yenu maadli
Hold on hold on
Ee time-alli love aaythu henge helali
Hold on hold on

Gandu huduga naanu hudugi neenu
Sorry hudugi naanu huduga neenu
Naan ninage heluvudonde love-inali bilalu

Ninage yenu rogaa tholali beelo baaro begaa
Nanna vaare vaare notave heat-u
Inthaha chaligaaladalli yaathakke late-u
Nanna vaare vaare notave heat-u

Inthaha chaligaaladalli yaathakke late-u
Ee patience ella bittu maathadu pappi kottu
Hold on hold on hold on hold on
Peddi naanu muddinindaaa thabbo nanna

Aase pattu sadde barade kachchi biduve
Omme nodu galla kottu
Ehh hold on hold on
Slow down slow down

Apaghaathakke avasarave reason
Nee thadko swalpa yeeth hudugi
Neen ninthko doora oh bedagi
Neeninnu thumba sann hudugi

Hog baardu munnuggi
Naan ninage keluvudonde
Hrudayadalli illave
Nanagond chooru jaaga
Final yenu helu bega

Naanu saari saari heluve ninthu
Nange poora poora hididide braanthu
Naanu saari saari heluve ninthu

Nange poora poora hididide braanthu
Naa haakikondiruve sumne mansalli
Mooru gantu
Signal-u bidthu anthu inthu

Tagaru  – Balma Song Kannada Lyrics

ನಿನ್ನಾ ಭಯಾವೆ
ನಿನ್ನಾ ಮಾಧವು
ಸಿಗಾಲಿ ಬೆಗಾ
ಕಲೆಡ ನಾಗುವು
ಕೂಗೊ ಕದಲು
ಮೌನಾ ಥೀರಾ
ಮನುಜಾ ನೀನು
ಯಾಕೆ ಕ್ರೂರಾ

ನಿನ್ನಾ ಭಯಾವೆ
ನಿನ್ನಾ ಮಾಧವು
ನೀನೆ ನಶಾ
ನಿನ್ನ ಧವೇಶಂದಿ
ಯೆಲ್ಲ ಮೊಸಾ
ಡ್ರುಷ್ತಿ ದೊಶಾದಂದಿ
ಈ ಹಂಬಾ
ಜಂಬವಣ್ ಬಿದು
ನೀನೆಗ

ಮೋರಾ ಬಾಲ್ಮಾ
ಬಾಲ್ಮಾ ಬಾಲ್ಮಾ ಬಾಲ್ಮಾ
ಲೇಜ್ ನಾ
ಮೋರಾ ಲೇಜ್ ನಾ

ಕಥಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚನ್
ಝಳಪಿಸೂತಾ
ಓರಾ ಕೆರಿಯಲ್ಲವ
ಬೆಲಾಗಿಶುತಾ
ನೆಲಾಡಾ ಗಾಯಾ
ಹೊಲಿಯುವಂತ ಸುರಿಯೆ
ಮಲೈಯೆ
ಮನವ ತೋಲಿ
ಸುರಿಯೆ ಮಾಲೆಯೆ

ಮೋರಾ ಬಾಲ್ಮಾ
ಬಾಲ್ಮಾ ಬಾಲ್ಮಾ
ಆಯೆ ನಾ ಆಯೆ ನಾ
ಮೋರಾ ಬಿ ಅಲ್ಮಾ
ಬಾಲ್ಮಾ ಬಾಲ್ಮಾ
ಆಯೆ ನಾ …

Tagaru  – Balma Song English Lyrics

Ninna Bhayave
Ninna Madhavu
Sigali Bega
Kaleda Naguvu
Koogo Kadalu
Mauna Theera
Manuja Neenu
Yaake Kroora

Ninna Bhayave
Ninna Madhavu
Neene Naasha
Ninna Dhweshadinda
Yella Mosa
Drushti Doshadinda
Ee Humba
Jambavannu Bidu
Neeneega

Mora Balma
Balma Balma Balma
Lage Naa
Mora Lage Naa

Kathalalli Minchanu
Jhalapisutha
Ora Keriyellava
Belagisutha
Nelada Gaaya
Holiyuvanthe Suriye
Maleye
Manava Tholeye
Suriye Maleye

Mora Balma
Balma Balma
Aaye Naa Aaye Naa
Mora B Alma
Balma Balma
Aaye Naa…

Tagaru  – Jeeva Sakhi Song Kannada Lyrics

ಜೀವ ಸಖಿ ..
ಜೀವ ಸಖಿ ..

ನೆರಾರು ಬೆಲಾಕು ಬೆರೆಥಾ
ಹರಿನಾದಾಂತ ಐರುಲೆ
ಬೇಲು ಹರಿವಾ ಮೋಡೇಲ್
ಹೃದಯಾ ಹರಿದು ಕೊಡಲೆ

ನೆರಾರು ಬೆಲಾಕು ಬೆರೆಥಾ
ಹರಿನಾದಾಂತ ಐರುಲೆ
ಬೇಲು ಹರಿವಾ ಮೋಡೇಲ್
ಹೃದಯಾ ಹರಿದು ಕೊಡಲೆ
ಜೀವ ಸಖಿ ..

ಹಾಯುವ ದೀಪಕ್ಕು ಗಯಾವೆ
ಕಣ್ಣಲೇ ನಿಂತಿರು ಜೀವೇವ್
ಬಾನಿನಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಚೂರಿ
ದಾರಿ ತುಂಬ ಕಾಮಗರಿ

ನೆರಾರು ಬೆಲಾಕು ಬೆರೆಥಾ
ಹರಿನಾದಾಂತ ಐರುಲೆ
ಬೇಲು ಹರಿವಾ ಮೋಡೇಲ್
ಹೃದಯಾ ಹರಿದು ಕೊಡಲೆ
ಹೃದಯಾ ಹರಿದು ಕೊಡಲೆ
ಜೀವ ಸಖಿ ..

ನೀ ಕಂದಾಂತ ಕನಸು ಯದ್ರುರ್ ನೈನ್ಥೈಡ್
ಬಂಡಂತಾ ಕೆಲಾಸಾ ಮರೇಥ್ ಹೋಗಿಡೆ
ನಿಂತಾಥಾ ಸಹಾರಾ ಹೇಸಾರು ಕೆಲುಥೈಡ್

ನೀನ್ನಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಯು ಬರುವಾ ಹಾಗಿಡ್
ಹೋಡಾಲ್ಲ ನೆನಾಪು ಬಿಡೇಡ್ ಕಾಡೀದ್
ನಿಂತಾಳಿ ಸಾಮಾಯ ನಿಲ್ಲೇಡೆ ಒದುಥೈಡ್.

ನೀ ಕಂದಾಂತ ಕನಸು ಯದ್ರುರ್ ನೈನ್ಥೈಡ್
ಬಂಡಂತಾ ಕೆಲಾಸಾ ಮರೇಥ್ ಹೋಗಿಡೆ
ನಿಂತಾಥಾ ಸಹಾರಾ ಹೇಸಾರು ಕೆಲುಥೈಡ್

ನೀನ್ನಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಯು ಬರುವಾ ಹಾಗಿಡ್
ಹೋಡಾಲ್ಲ ನೆನಾಪು ಬಿಡೇಡ್ ಕಾಡೀದ್
ನಿಂತಾಳಿ ಸಾಮಾಯ ನಿಲ್ಲೇಡೆ ಒದುಥೈಡ್.

Tagaru  – Jeeva Sakhi Song English Lyrics

Jeeva Sakhi..
Jeeva Sakhi..

Neralu Belaku Beretha
Harinaadantha Irule
Bealku Hariva Modale
Hrudaya Haridu Kodale

Neralu Belaku Beretha
Harinaadantha Irule
Bealku Hariva Modale
Hrudaya Haridu Kodale
Jeeva Sakhi..

Haayuva Deepakku Gaayave
Kannale Ninthiru Jeevave
Baaninalli Belli Choori
Daari Tumba Kaamagaari

Neralu Belaku Beretha
Harinaadantha Irule
Bealku Hariva Modale
Hrudaya Haridu Kodale
Hrudaya Haridu Kodale
Jeeva Sakhi..

Nee Kandantha Kanasu Yedure Ninthide
Bandantha Kelasa Marethe Hogide
Ninthantha Sahara Hesaru Keluthide

Neeniddalle Maleyu Baruva Haagide
Hodalle Nenapu Bidade Kaadide
Ninthalli Samaya Nillade Oduthide..

Nee Kandantha Kanasu Yedure Ninthide
Bandantha Kelasa Marethe Hogide
Ninthantha Sahara Hesaru Keluthide

Neeniddalle Maleyu Baruva Haagide
Hodalle Nenapu Bidade Kaadide
Ninthalli Samaya Nillade Oduthide..

Click here for the details Tagaru full movie download

Also, Read

Post Comment