in Lyrics

Mungaru Male Songs Lyrics – Mugaru Maleye Movie

Mungaru Male Title Song Song Lyrics in kannada

ಮುಂಗಾರು ಮಲೆಯ್ ಎನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಲಾ ಲೀಲೆ
ನಿನ್ನ ಮುಗಿಲಾ ಸಾಲೆ ಧರೇಯಾ ಕೊರಾಲಾ ಪ್ರೇಮ್ದಾ ಮಾಲೆ
ಸುರಿವಾ ಓಲೂಮ್ ಆ ಜಾಡಿ ಮಾಲೆಜ್, ಪ್ರೆತಿ ಮೂಡಿತಿ
ಯಾವಾ ಚಿಪ್ಪಿನಾಲಿ ಯಾವಾ ಹನಿಯು ಮುಟ್ಟಗುವುಡೋ
ಒಲವು ಎಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೊಯೋವುವುಡೋ ಥಿಯಾಲಿಯಾಡಾಗೈಡ್
ಮುಂಗಾರು ಮಲೆಯ್ ಎನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಲಾ ಲೀಲೆ

ಭುವಿ ಕೆನ್ನೆ ತುಂಬಾ ಮುಗಿಲು ಸುರಿದಾ ಮುತ್ತಿನಾ ಗುರುತು
ನನ್ನಾ ಎದೆಯಾ ತುಂಬಾ ಅವಲು ಬಂದಾ ಹೆಜ್ಜೆಯಾ ಗುರುತೂ
ಹೆಜ್ಜೆ ಗೆಜ್ಜಯಯಾ ಸವಿ ಸದ್ಡು ಪ್ರೇ ನಾದವೊ
ಎದೆ ಮಗ್ಗಿಿನಳ್ಳಿ ರಂಗು ಚೆಲ್ಲಿ ನಿಂತಾರ್ ಅವಲು
ಬರೇಡು ಹೆಸರಾ ಕಾಮಾನ್ಬಿಲ್ಲು ಎನು ಮೊಡಿಯಾಯೋ
ಮುಂಗಾರು ಮಲೆಯ್ ಎನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಲಾ ಲೀಲೆ

ಯಾವಾ ಹಣಿಗಾಲಿಂದ ಯಾವಾ ನೆಲವು ಹಸಿರಾಗುವುಡೋ
ಯಾರಾ ಸ್ಪರ್ಶಿದಂದ ಯಾರಾ ಮನುವು ಹಸಿಯಾಗುದೂ
ಯಾರಾ ಹಸೀರಾಲ್ ಯಾರಾ ಹೇಸರ ಯಾರಾ ಬರೇಡೊರೊ
ಯಾವಾ ಪ್ರೀತಿ ಹೂವು ಯಾರಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಲ್ಲಲುವುಡೋ
ಯಾರಾ ಪ್ರೇಮಾ ಪುಜೆಗೆ ಮುಡಿಪೊ ಯಾರು ಬಲ್ಲರು
ಮುಂಗಾರು ಮಲೆಯ್ ಎನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಲಾ ಲೀಲೆ

ಓಲಾವಾ ಚಂದಮಾಮ ನಾಗುತಾ ಬಂದಾ ಮನಾಡಂಗಲೇಕೆ
ಪ್ರೆತಿ ಬೆಲಾಕಿನಾಲಿ ಹೃದಯಾ ಹೊರಾಟೈಡ್ ಮೆರಾವನಿಗೆ
ಅವಲಾ ಪ್ರಮೋದೂರ್ನ ಕಡೆಜ್ ಪ್ರೆತಿ ಪಯಾನವೊ
ಪ್ರಾಣಾಯದೂರ್ನಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲೆಡು ಹೊಗೊ ಸುಖವಾ ಇಂಧು
ಧನ್ಯನಾನೇ ಪದೇಡು ಕೊಂಡು ಹುಸ ಜನ್ಮಾವು
ಮುಂಗಾರು ಮಲೆಯ್ ಎನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಲಾ ಲೀಲೆ

Click here for the details of:

Post Comment