Jamma Jamma Song Lyrics – Lucia Movie Songs

0

Lucia – Jamma Jamma Song Kannada Lyrics

ಎಡಿಯೋಲಾಜಿನಾ ತಮ-ತಮ ಟ್ಯಾಮೇಟ್, ಯಾರೊ ಬಾದ್ದಾಂಗ್-ಅಯ್ಥಾಯೆಥ್ ..
ಎಡಿಯೋಲಾಜಿನಾ ತಮ-ತಮ ಟ್ಯಾಮೇಟ್, ಯಾರೊ ಬಾದ್ದಾಂಗ್-ಅಯ್ಥಾಯೆಥ್ ..
ಮೆಡ್ಲಿನ್-ಮುಲೆಲ್-ಯೆಲ್ಲೋ ಪಾದಗಾಲು, ಗನ್-ಗನ್ ಗನ್-ಗನ್ ಗುಟುತೈಹೈಟ್ ..
ಇರಾಡು ಬೇರಾಲು ಬೇಲಿಟು ಕೊಂಡು ಸಿಲ್ಲೆ ಹೋಡಿಯಾಂಗ್-ಅಗುತೈಟ್.
ಅದಾದಿಡ್ಡಿ ಅಲೆಡಾ ಕಲು ತಾಲಾಹಕ್ ತಕ್ಕಾ ತಕ್ಕಾ ಕುನಿಥೈಟ್ …
ಜಮ್ಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾ
ಜಮ್ಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾ
ಜಮ್ಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ
ಜಮ್ಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ
ಜಮ್ಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಮ್ಮಾ ಮತ್ತು ..
ಎಡಿಯೋಲಾಜಿನಾ ತಮ-ತಮ ಟ್ಯಾಮೇಟ್, ಯಾರೊ ಬಾದ್ದಾಂಗ್-ಅಯ್ಥಾಯೆಥ್ ..
ಎಡಿಯೋಲಾಜಿನಾ ತಮ-ತಮ ಟ್ಯಾಮೇಟ್, ಯಾರೊ ಬಾದ್ದಾಂಗ್-ಅಯ್ಥಾಯೆಥ್ ..

ಅಕಾಸ ಹ್ಯಾಟ್ಟೋಕ್ ಓನ್-ಎನಿ, ಈ ಲೋಕ ಸೂಟೊಕ್ ಓನ್-ಡೋನಿ ..
ಕನಸಂಡಾ ಬಿಟೋಕ್-ಭುಮಿ ..
ಕೊಟ್ಟಹೇಜ್, ಬಿಟ್ಟಿಯಗಿ ಐಲುಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ,
ಹೇಲ್ ಸಿಕಲ್ ಮರೋಡಾಗ್ಲಿ ..
ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಸಾಲಾ ಅಗ್ಲಿ ..
ಓಂಡ್-ಓಲ್ ಪಾಸು ಕೊಡ್ಲಿ …
ಕ್ಯಾಟ್-ಔಟ್ ಹಕುತಿನಿ ನಾಮ ಟೆಂಟಲಿ,
ಎನು-ಅನ್ತಾ ಹೆಲಿಕಾಲಿ, ಹೆಂಗೆ ಮಾತನಾದಾಳಿ ..
ರಾಜನಿಕಾಂಟೆ ರಸ್ತಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟಾರೆ ..
ಇವಾಲಾ-ಕಂಡ ಕುಡಾಲೆ ನಿಟ್ಟಾಗಾಯು ಬೈಟಲೆ …
ಎನು ಸೆಂಡಾ ಗಂಡಮುಕ್ಲು ಐಶ್ತು ಕೆಟ್ಟರೆ,
ಜಮ್ಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾ
ಜಮ್ಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾ
ಜಮ್ಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ
ಜಮ್ಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ
ಜಮ್ಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಮ್ಮಾ ಮತ್ತು ..
ಬೆಟ್ಟೆವೇರಿ ಇಲ್ಯೂ ಇಜೀ ಕದಲಾಳಿ ..
ಕೋಟೆ ದತಿ ಇತಿ ಮಿಟಿ ಎಡಿಯಾಲಿ ..
ವಿಲುನುಲನುವು ಎಲುಡು ಬಾಡಿಡು ಎಡುರಾಳಿ ..
ಇವಾಲಾ ಮನಸಾ-ಗೆಲ್ಲಬೆಕು ಕದಲಾಯಿ ..
ಅಬಬಾಬಾಬಬ್ಬಾ ….
ಕಾಶ್ಥೇಥ್ …
ಗಾಂಡು ಜತಿ ಕೋಳಿಡು ಟೆಪೇ ಹಕಲಗಡು …
ಕಿಟ್ಟುಹೊಡ ಜೊಡಿನೇಂಜ್ ಕೈಗೆ-ಬ್ಯಾಂಡರೆ,
ಇವಾಲಾ ಕನ್ನಾ ಕಡಿಜೆ, ನಾನ್ನಾ ಮಯೆನಾ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ….
ಒಂಡೆ ರೆಟು ಡೇಟ್ ತುಂಬ ಟಾಂಡೆರೆ ..

ಎಡಿಯೋಲಾಜಿನಾ ತಮ-ತಮ ಟ್ಯಾಮೇಟ್, ಯಾರೊ ಬಾದ್ದಾಂಗ್-ಅಯ್ಥಾಯೆಥ್ ..
ಎಡಿಯೋಲಾಜಿನಾ ತಮ-ತಮ ಟ್ಯಾಮೇಟ್, ಯಾರೊ ಬಾದ್ದಾಂಗ್-ಅಯ್ಥಾಯೆಥ್ ..

ಮೆಡ್ಲಿನ್-ಮುಲೆಲ್-ಯೆಲ್ಲೋ ಪಾದಗಾಲು, ಗನ್-ಗನ್ ಗನ್-ಗನ್ ಗುಟುತೈಹೈಟ್ ..
ಇರಾಡು ಬೇರಾಲು ಬೇಲಿಟು ಕೊಂಡು ಸಿಲ್ಲೆ ಹೋಡಿಯಾಂಗ್-ಅಗುತೈಟ್.
ಅದಾದಿಡ್ಡಿ ಅಲೆಡಾ ಕಲು ತಾಲಾಹಕ್ ತಕ್ಕಾ ತಕ್ಕಾ ಕುನಿಥೈಟ್ …
ಜಮ್ಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾ
ಜಮ್ಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾ
ಜಮ್ಮಾ ಜಮ್ಮಾ ಜಮ್ಮಾ ಜಮ್ಮಾ ಜಮ್ಮಾಜಾಮ್ಮ ಜ
ಜಮ್ಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾಮಾ ಜಾ
ಜಮ್ಮಾ ಜಮ್ಮಾ ಜಮ್ಮಾ ಜಮ್ಮಾ ಜಮ್ಮಾ ಜಮ್ಮಾ ಮತ್ತು ..
ಜಮ್ಮಾ ಜಮ್ಮಾ ಜಮ್ಮಾ ಜಮ್ಮಾ ಜಮ್ಮಾ ಜಮ್ಮಾ ಮತ್ತು ..

Lucia – Jamma Jamma Song English Lyrics

Edeyolagina tama-tama tamate, yaro baddang-aythaythe..

Edeyolagina tama-tama tamate, yaro baddang-aythaythe..

Medlin-mulel-yello padagalu, gun-gun gun-gun gututhaithete..

Eradu beralu baylittu kondu sille hodyang-aguthaite.

Addadiddi aleda kalu talahak takka takka kunithaite…

Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma ja

Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma ja

Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma

Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma

Jamma Jamma Jamma Jamma ja..

Edeyolagina tama-tama tamate, yaro baddang-aythaythe..

Edeyolagina tama-tama tamate, yaro baddang-aythaythe..

Akasa hattoke ond-eni, Ee loka suttok ond-doni..

Kanasonda bittoke-bhumi..

Kottahage, bittiyagi ivalu sikkare,

Hale saikal marodagli..

Maiyella sala agli..

Ond-olle posu kodli…

Kat-aute hakutini namma tentali,

Enu-anta helali, henge matanadali..

Rajanikante rasteyalli sikkibittare..

Ivala-kanda kudale nettagaytu baitale…

Enu cenda gandumakklu iṣtu kettare,

Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma ja

Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma ja

Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma

 Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma

 Jamma Jamma Jamma Jamma ja..

Bettaveri ilidu eeji kadalali..

Kote dati iti miti edeyali..

Vilanugalanu eledu badidu edurali..

Ivala manasa-gellabeku kadeyali..

Abbabababababba….

Kaṣtaythe…

Gandu jati kolidu tepe hakalagadu…

Kittuhoda jodinange kaige-bandare,

Ivala kanna kadige, nanna maneya badige….

Onde retu daute illa tumba tondare..

Edeyolagina tama-tama tamate, yaro baddang-aythaythe..

Edeyolagina tama-tama tamate, yaro baddang-aythaythe..

Medlin-mulel-yello padagalu, gun-gun gun-gun gututhaithete..

Eradu beralu baylittu kondu sille hodyang-aguthaite.

Addadiddi aleda kalu talahak takka takka kunithaite…

Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma ja

Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma ja

Jamma Jamma Jamma Jamma JammaJamma ja

Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma ja

Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma ja..

Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma Jamma ja..

Also, check the latest songs lyrics

Lucia – Helu Shiva Song Kannada Lyrics

ಹೆಲ್ ಶಿವ!
ಹೆಲ್ ಶಿವ!
ಹೆಲ್ ಶಿವ ಯಕಕೆಡ್? ಯಕಿಸ್ಟು ವಿಕೆಡ್?
ಹೆಲ್ ಶಿವ ಯಕಕೆಡ್? ಎನ್ಯಾಯ ನಿನಾ ಭಾಡೆ?

ಹೈಸಕುಲು ಪಾಸೇಡ್, ಪ್ರೀಮಾಲಿ ಫೆಲ್ಡೆಡ್ !!
ಹೈಸಕುಲು ಪಾಸೇಡ್, ಪ್ರೀಮಾಲಿ ಫೆಲ್ಡೆಡ್ !!
ಆ ನಿಮ್ಮಾ ಕತೆ, ಈ ನಾನ್ನಾ ಕತೆ …
ಎರಾದಾರಲು ಓನ್ ವೈಥೆ!
ಎಲಿಂಡಾ ಹೆಲುವುಡೋ, ಸುರುವಿನಾಲ್ ಮುಗಿಯುವುಡೋ?
ಮುಗಿತಾಪ್ಪ ಆಕುಕಾಂಡ್ರೆ, ಮ್ಯಾಟ್ಟೆ ಸುರುಗಗುವುಡೋ?

ಹೆಲ್ ಶಿವ ಯಕಕೆಡ್? ಯಕಿಸ್ಟು ವಿಕೆಡ್?
ಹೆಲ್ ಶಿವ ಯಕಕೆಡ್? ಎನ್ಯಾಯ ನಿನಾ ಭಾಡೆ?

ಎಡ್ ಬಗಿಲು ಬೆಲ್ಲು ಓಟ್ಟಿ, ನಾಸುನಾಕ್ಟು ಹುವೊಡು …
ಓಲಾ ಬಾರ್ಡೇ ಹೋಯೇಟ್ ಹೋಯಿಟು, ಹೇಲ್ ವಿನ್ಯಾಟಿ ಬೈಗಾಂಡು ..
ಅವಲಾ ಕಣ್ಣ ನಗುವಿನಲ್ಲು ಮಿನುಗುಟ್ಟುಟ್ಟು, ಹನಿಯೊಂಡು …
ಬೆಲೆಂಗೇಲಾ ಹಿಟಿಗ್ ಎಡ್ಡು ಒ .. ಹೆಟ್ಟಿಟು ನಾಯ್ಡು …
ಸತ್ತ ಕ್ಯಾಂಡಮಾನಿಗಾಂಡು, ಸವಪೆಟ್ಟಿಗೇ ಸಿಗಬಾಹು?
ಅಟೊರಿಕ್ಷ ಹಿಂಡೆ ಹೈ, ಸಲೋಂಡಾ ನಾ ಬರೇಡ್ ..
ಹೇಲ್ ಹುದುಗಿ ಕನಸಾಲಿ, ಎಲೇಲೆ ಶಿವಾ ಬೆಲಾಕಾಯ್ಟು ಎನಿಡೆಡ್ ..
ಬ್ರಾಶಿಗೆ ಒಸಿ ಪೆಷ್ಟು ಹಕಲೆ, ಎನೆಜ್ ಬೇ ಕೊಲಾಕಟ್ಟು …

ಹೆಲ್ ಶಿವ!
ಹೆಲ್ ಶಿವ!
ಹೆಲ್ ಶಿವ ಯಕಕೆಡ್? ಯಕಿಸ್ಟು ವಿಕೆಡ್?
ಹೆಲ್ ಶಿವ ಯಕಕೆಡ್? ಎನ್ಯಾಯ ನಿನಾ ಭಾಡೆ?

ನನ್ನೆಗೆಲ ಉರ್ರಿನಲಿ, ಹದುಗಿಯಾರಾ ಸಾಂತೆ ಐಡಿಯಾ ..
ಹುದುಗಿಯಾರಾ ಸಂಟಾಯಲಿ, ನಾಲೆಗೆ ಚಿಂತೆ ಐಡಿ.
ನಾಟ್ಬುಕು ಕೋನ್ಯ ಪೆಜು ಗಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ, ಹೇಸರಗುಲು ..
ಸೆಲ್ಫೋನು ಜಿಯಾರಿಯರ್ಯಾಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆ ಟ್ಯುರಿಸ್, ಫೋಟೊಗಲು ..
ಸತ್ತ ಕನಸಿಗೆಲ್ಲು ನಿನು, ನಾನಾ ಹುದುಗಿ ಬಿಡಾಬಾಹುಡು ..
ಟುಟು ಮಡಿಕಯಂತ ಹ್ರಾಯ, ಈಶ್ರು ಬಿರು ಕುಡಿಬಾಹುಡು?
ಹೃದ್ರೆ ಐಕುಗಾರ್ಡು ಹಕ್ಕಲೇ ನೆನೆಪು ತುಂಬಾ ಕೆರೆಡಾಗ್?
ಮುಗಿವೆವ್ವು ಕೈ ನಿನಾ ಮ್ಯೂಟಿಜೆ, ನಿಲ್ಸಾಲೆ ನಿನ್ ಹೇಲ್ ರಾಗ !!
ಹೈಸಕುಲು ಪಾಸೇಡ್, ಪ್ರೀಮಾಲಿ ಫೆಲೇಡ್ …
ಹೈಸಕುಲು ಪಾಸೇಡ್ …
ಓಕೆ ಶಿವ!
ಸಕು ಶಿವ!
ಟಾಟಾ ಶಿವ!

Lucia – Helu Shiva Song English Lyrics

Helu siva!
Helu siva!
Helu siva yakingade? yakiṣtu vikade?
Helu siva yakingade? enayya nina bhade?

Haiskulu pasade, premadali phelade!!
Haiskulu pasade, premadali phelade!!
Aa nimma kathe, Ee nanna kathe…
Eradaralu onde vyathe!
Ellinda heluvudo, suruvinale mugiyuvudo?
Mugitappa andukondre, matte suruvaguvudo?

Helu siva yakingade? yakiṣtu vikade?
Helu siva yakingade? enayya nina bhade?

Ede bagilu bellu otti, nasunakkitu huvondu…
Ola barade horate hoyitu, hale vyaniti byagondu..
Avala kanna naguvinallu minugutittu, haniyondu…
Beladingala hitige eddu o.. Hettitu nayondu…
Satta candamanigondu, savapettige sigabahude?
Atorikṣa hinde hige, salonda na barede..
Enide hale hudugi kanasali, elale siva belakaytu..
Braṣige osi peṣtu hakale, ennege bay kolakaytu…

Helu siva!
Helu siva!
Helu siva yakingade? yakiṣtu vikade?
Helu siva yakingade? enayya nina bhade?

Nennegala urinalli, hudugiyara sante ide..
Hudugiyara santeyali, nalegala chinte ide..
Notubukku koneya peju gicikonda, hesarugalu..
Cellphonu gyaleriyalli kenne turiso, photogalu..
Satta kanasigellu ninu, nana hudugi bidabahudu..
Tutu madikeyantha hrdaya, eṣtu biru kudibahudu?
Hrdayake iccugardu haccale nenapu tumba keredaga?
Mugivevu kai ninna mutige, nilsale nin hale raga!!
Haiskulu pasade, premadali phelade…
Haiskulu pasade…
Oke siva!
Saku siva!
Tata siva!
Malko siva!!!!

Lucia – Yako Barlilla Song Kannada Lyrics

ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ

ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ

ಬಾನಲಿತ್ತು ಮುರಿದೋದ್ ಚಂದ್ರ

ಕೈಯ್ಯಲಿತ್ತು ಹರಿದೋದ್ ರೊಟ್ಟಿ

ಬಾನಲಿತ್ತು ಮುರಿದೋದ್ ಚಂದ್ರ

ಕೈಯ್ಯಲಿತ್ತು ಹರಿದೋದ್ ರೊಟ್ಟಿ

ಎರಡೂ ಕೂಡ್ಸಿ ಆಡೋ ಆಟಕ್ಕೆ

ಯಾಕೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ಳು ಯಾಕೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ

ಯಾಕೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ಳು ಯಾಕೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ

ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ

ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ

ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ

ನಾನು ಲೆಕ್ಕುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ

ಹೂವಿನ್ ಬಟ್ಲಲ್ ಕಿತ್ತು ತಂದೆ ನಕ್ಷತ್ರಾನೆಲ್ಲ

ಕಟ್ಟಿ ಮುಡ್ಸೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಳ್ಕರ್ದ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ

ಹೂವಿನ್ ಬಟ್ಲಲ್ ಕಿತ್ತು ತಂದೆ ನಕ್ಷತ್ರಾನೆಲ್ಲ

ಕಟ್ಟಿ ಮುಡ್ಸೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಳ್ಕರ್ದ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ

ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ

ಹಣೆಮೆಲ್ ಬರ್ದವ್ನಂತೆ ದೇವ್ರು

ನೋಡ್ಕೋತಿನಿ ಕನ್ನಡಿ ಕೊಡ್ರೊ

ಹಣೆಮೆಲ್ ಬರ್ದವ್ನಂತೆ ದೇವ್ರು

ನೋಡ್ಕೋತಿನಿ ಕನ್ನಡಿ ಕೊಡ್ರೊ

ಕನ್ನಡಿ ಸಿಕ್ರೂ

ಕನ್ನಡಿ ಸಿಕ್ರೂ ಥಳ್ಕಮ್ಬಳ್ಕ

ಓದೋರು ಯಾರೋ ದೇವ್ರು ತುಂಬಾ ಹುಷಾರು

ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ

ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ

ಬಾನಲಿತ್ತು ಮುರಿದೋದ್ ಚಂದ್ರ

ಕೈಯ್ಯಲಿತ್ತು ಹರಿದೋದ್ ರೊಟ್ಟಿ

ಎರಡೂ ಕೂಡ್ಸಿ ಆಡೋ ಆಟಕ್ಕೆ

ಯಾಕೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ಳು ಯಾಕೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ

ಸೇರಿನ್ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಿ ಹೊಸ್ಲಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ

ಬಲ್‌ಗಾಲ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾಳಂತ ಬಾಗ್ಲು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ

ಸೇರಿನ್ ತುಂಬಾ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಿ ಹೊಸ್ಲಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ

ಬಲ್‌ಗಾಲ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾಳಂತ ಬಾಗ್ಲು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ

ಅಲ್ಲೇ ಕನ್ಸೂ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ

ಎದೆ ಮೇಲ್ ಜಾಡ್ಸಿ ಒದ್ದಂಗ್ ಆಯ್ತು

ಅವ್ಳಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು

ಎದೆ ಮೇಲ್ ಜಾಡ್ಸಿ ಒದ್ದಂಗ್ ಆಯ್ತು

ಅವ್ಳಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು

ಹಿಟ್ಟಿನ್ ಮಡ್ಕೆ ಹೊಡ್ಕಂಡ್ ಬಿತ್ತು

ಕನ್ಸು ಚೆಲ್ಲೋಯ್ತು, ಹೃದಯ ಒದ್ದಾಡ್ತ ಇತ್ತು

ಬಾನಲಿತ್ತು ಮುರಿದೋದ್ ಚಂದ್ರ

Also, Read – Bisilu Kudure Song Lyrics – Googly Movie

Lucia – Yako Barlilla Song English Lyrics

The game does not count
The game does not count
The moon is a broken moon
Handbags
The moon is a broken moon
Handbags
For both kudsy ado game
Jacob did not have a baby
Jacob did not have a baby
The game does not count
The game does not count
The game does not count countless
I’m not lucky

Huinin Butlle is not a father star
By the time Muddho did not leave Belker
Huinin Butlle is not a father star
By the time Muddho did not leave Belker
Not all magic
Devil like Hanemel Burdwan
Nodkotini mirror codro
Devil like Hanemel Burdwan
Nodkotini mirror codro
The mirror is sick
The mirror is silky
Someone else is very hungry
The game does not count
The game does not count
The moon is a broken moon
Handbags
For both kudsy ado game
Jacob did not have a baby

Zigen had so much rice filling up
It was a bulging place where I was bulging
Zigen had so much rice filling up
It was a bulging place where I was bulging
Here’s the console
The chest pussy was okay
It’s just a word
The chest pussy was okay
It’s just a word
Hittin Madke sucked Hodkund
The cancer was scattered, the heart was ovid
The moon is a broken moon

Leave A Reply

Your email address will not be published.